Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Aannemersbedrijf Raben BV, hierna ook: "Aannemersbedrijf Raben BV". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje "Vragen of klachten" In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook "gegevens") door Aanemersbedrijf Raben BV.

Korte privacyverklaring

Wij kunnen voor verschillende doeleinden persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals:

 • het informeren van klanten over planning en vorderingen van het werk
 • het aanbieden van offertes en prijsopgaves
 • het verwerken van betalingen, voor facturatie en het bijhouden van de administratie (financiëel)
 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en mogelijk voor klantonderzoeken
 • het maken van en analyseren van bezoekersstatistieken

De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Gebruik gegevens

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt
 • Voor het informeren van klanten over planning en vorderingen van het werk
 • Om elektronische bevestigingen van de offertes prijsopgaves te kunnen sturen
 • Om elektronische bevestigingen van bestellingen te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de offertes, prijsopgaves en bestellingen
 • Om onze(klanten)administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Rechtsgronden gebruik gegevens

Wij gebruiken gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij van bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij geven geen gegevens door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Bewaartijd gegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij hierbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW, emailadres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuur-, transactie- en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Gegevens in de (klant)administratie Zolang men met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 2 jaar daarna.
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen). Zolang men met ons een overeenkomst of andere relatie heeft en tot 2 jaar daarna.
Correspondentie Zolang men een overeenkomst of andere relatie met ons heeft en tot 2 jaar daarna.
Reviews Zolang de review relevant is.

Rechten klant

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen van uw gegevens
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • om in bepaalde gevallen uw gegevens te laten verwijderen
 • om in bepaalde gevallen uw gegevens te laten "beperken"
 • om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens
 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens
 • als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt, en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar formaat op te vragen zover dat technische mogelijk is zodat de gegevens op uw verzoek overgedragen kunnen worden aan een andere partij
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te kunnen maken van uw rechten, kunt u contact opnemen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld.

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek af te slaan. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het is mogelijk dat we een overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet in ons bezit hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Voor inzage in uw gegevens, kunt u contact opnemen via de contactgegevens die hieronder staan vermeld.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Aannemersbedrijf Raben BV
Watersnipstraat 30
7132 DG Lichtenvoorde
06 21270155
info@abgr.nl

Aanpassing privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van 23-05-2018. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij onze klanten hiervan op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door een email-bericht te sturen.